Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op je eigen werkervaringen. Het is aan te merken als een zeer persoonlijke en intensieve vorm van deskundigheidsbevordering. Integratie van inzicht, kennis, ervaringen en gevoelens, in relatie tot het beroep, leidend tot een beter beroepsfunctioneren, is een hoofddoelstelling van supervisie.

supervisieAls supervisant (zo wordt degene die supervisie krijgt genoemd) leer je je eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerf je inzicht in het eigen handelen en kan je dit duurzaam verbeteren.

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal vier supervisanten. De supervisant bepaalt zelf – vaak ook in overleg met zijn of haar leidinggevende – welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Een supervisietraject bestaat uit minstens tien bijeenkomsten van een uur, met tussenpozen van twee á drie weken. Als supervisant bepaal je voor een belangrijk deel wat je in de gesprekken aan de orde wilt laten komen. Je schrijft steeds reflectieverslagen, die je voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn: het werken met cliënten, de omgang met collega’s, nieuwe geleerde theorieën en methodieken integreren in het werk, de eigen manier van leidinggeven of werken.

Supervisie kan individueel zijn, of in een groep met maximaal vier supervisanten en voorts in de varianten begeleide intervisie en leersupervisie.